Діяльність кафедри.

Науково-дослідницьку роботу на випусковій кафедрі комп’ютерних систем та мереж Криворізького технічного університету за напрямом підготовки 6.050102 «Комп`ютерна інженерія» ведуть 9 штатних викладачів (з них 2 паралельно навчаються в заочній аспірантурі при провідних навчальних закладах м. Києва: старший викладач Туравініна О.М. при Національному університеті ім. Драгоманова; асистент Щукін В.Б. при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»), 5 сумісників, 4 аспіранти та 1 здобувач. Участь штатних викладачів та сумісників у науково-дослідницькій роботі складає 100%. До такої роботи також активно залучаються кращі студенти випускних курсів. Кафедра комп’ютерних систем та мереж (КСМ) була заснована 17 жовтня 2007 року. До цього часу науково-дослідницька робота кафедри комп’ютерних систем та мереж проводилась у складі кафедри інформатики, автоматики і систем управління.

У 2007-2008 роках кафедра КСМ виконувала наукові роботи спільно з Криворізьким територіальним відділенням Міжнародної Академії комп’ютерних наук та систем і науково-виробничим підприємством «Кривбасакадемінвест». У подальшому після утворення окремої випускової кафедри виконання науково-дослідної тематики переважно здійснювалося у штаті науково-дослідної частини КТУ на підставі виконання відповідних договорів з підприємствами регіону. Разом за 2008-2011 рр. кафедрою було виконано 6 науково-дослідних робіт (НДР) на загальну суму понад 74 тис. грн.

Метою науково-дослідницької діяльності кафедри є зростання творчого потенціалу викладачів; одержання найновіших досягнень з розвитку електронно-обчислювальної та мікропроцесорної техніки для інтенсифікації iнформацiйних потоків, розширення масштабів накопичення знань та ефективного їх застосування, а також впровадження у всі сфери суспільного життя, насамперед у комп’ютерні системи елементів штучного інтелекту з метою переведення суспільної системи на якісно новий рівень, що найбільше вiдповiдає вимогам сучасної цивілізації. При цьому виконуються науково-дослідницькі роботи; проводиться впровадження та реалізація технічних і робочих проектів; формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників; залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, придбання досвіду роботи з обраної спеціальності; органічна єдність змісту освіти і програм наукової діяльності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і держави. Такими фахівцями можуть бути спеціалісти в галузі комп’ютерної інженерії.

Основні напрями науково-дослідницької роботи на кафедрі комп’ютерних систем та мереж такі:

1.     Комп’ютерні мережі та системи штучного інтелекту для автоматизації виробничих процесів.

2.     Удосконалення методів обробки інформаційних потоків.

3.     Розробка теоретичних основ та технічних рішень з удосконалення комп’ютерних мереж  та систем управління технологічними процесами в металургійному  та гірничо-збагачувальному виробництві.

4.     Удосконалення теорії, програмного забезпечення та обґрунтування технічних рішень з розробки та впровадження комп’ютерних мереж та систем штучного інтелекту на промислових підприємствах.

5.     Розрахунки, розробка, виготовлення та впровадження сучасних інформаційних систем з використанням мікропроцесорної техніки, спеціалізованих контролерів та високопродуктивних промислових мереж.

6.     Системи завадостійкого апаратного та програмного захисту інформації.

7.     Паралельні та розподілені обчислювальні системи.

Вказані напрями відповідають профілю підготовки фахівців за напрямом 6.050102 «Комп`ютерна інженерія».

У 2010 році завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж, доцент Купін А.І. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування на тему «Узгоджене інтелектуальне керування стадіями технологічного процесу збагачення магнетитових кварцитів в умовах невизначеності». Засновано наукову школу «Інтелектуальні системи керування технологічними процесами в умовах невизначеності», яка займається розробкою наукових напрямів «Нейрокерування» та «Системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень». Головним завданням наукової школи є розробка сучасних систем штучного інтелекту та їх широке впровадження у виробництво, підготовка висококваліфікованих науковців з обчислювальної техніки, автоматизованих інтелектуальних систем та мереж, які на сучасному рівні можуть вирішувати  складні технологічні питання різних галузей виробництва. Результатами діяльності наукової школи є  проведені наукові дослідження, випробувані та впроваджені науково-виробничим підприємством (НВП) «Кривбасакадемінвест», на ВАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК», НВП «Київський інститут автоматики», НВП «Криворізький інститут автоматики», НВП «Кривбасакадемінвест», науково-дослідні та проектні інститути («Кривбаспроект», «Механобрчормет», «НДГРІ»), КБ «Оризон-Навигация» (м. Сміла) та ін.

Окрему наукову школу на кафедрі очолює д-р техн. наук, проф. Моркун В.С., який є лауреатом Державної премії України в галузі науки та техніки. Під його керівництвом розроблено адаптивні системи управління процесами подрібнення-класифікації руд та засоби ультразвукового контролю кількісних та якісних характеристик подрібнених матеріалів у потоці пульпи. Освоєно промислове виробництво ультразвукових гранулометрів для вимірювання концентрації твердої фази і вмісту контрольного класу крупності подрібненого матеріалу безпосередньо у потоці пульпи без її попередньої дегазації. Розробки впроваджено на гірничо-збагачувальних фабриках України, Росії, Казахстану, Монголії, Фінляндії.

Результати наукових розробок та результати досліджень науковців кафедри, які виконані у цьому році та минулих роках, покладені в основу підручників, наукових посібників та монографій, які вже надруковані, а також плануються до друку в університеті та видавництвах України. На кафедрі комп’ютерних систем та мереж розроблено план перевидання методичних вказівок усіх дисциплін із залученням до їх розробки студентів.

Результати науково-дослідницької діяльності співробітників кафедри та студентів у значній мірі впливають на підвищення якості підготовки фахівців усіх рівнів освіти, використовуються при підготовці методичного забезпечення (навчальних посібників, методичних вказівок) навчального процесу.

Кафедра має наукові зв’язки з Міжнародною Академією комп’ютерних наук та систем, Національною гірничою академією України, Національною металургійною академією, НАН України (зав. Кафедри, доц. Купін А.І. є постійним членом наукового семінару «Сучасні проблеми керування та моделювання складних систем» при придніпровському відділенні НАН України), НТУУ «КПІ», ХНУРЕ, СНУ ім. В.Даля та іншими ВНЗ та організаціями України, а також університету Крайови (Румунія, факультет електроніки), університету м.Охрід (Македонія), провідними світовими виробниками апаратно-програмних засобів, серед яких Cisco, Microsoft, IBM, Ecsigen Service, Академія Касперського та ЗАТ «Модуль» (м. Москва, Росія).

З метою підвищення ефективності наукової роботи кафедра співпрацює з гірничо-збагачувальними комбінатами Кривбасу (ВАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК») та іншими підприємствами, серед яких: ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг», ВАТ «Укртелеком», ЗАТ «Датагруп», Криворізький завод гірничого обладнання тощо.

Кафедрою комп’ютерних систем та мереж було укладено договір з ІП «Ексіжен Сервісіс» (Дніпропетровське відділення всесвітньовідомої ІТ-компанії Exigen Services) про співробітництво. Це підприємство стало базовим центром з проходження практик студентами, рецензування курсових і випускових робіт студентів напряму 6.091501 «Комп`ютерна iнженерія», а також місцем підвищення кваліфікації викладачів кафедри. Також студенти спеціальності проходять навчальну, технологічну та переддипломну практики на інших виробничих підприємствах Кривбасу.

Для забезпечення науково-дослідної діяльності викладачів, аспірантів та студентів кафедра має необхідну матеріально-технічну базу, програмне та методичне забезпечення. Фонд кафедри налічує методичний кабінет (має електронну базу даних, друковані видання в т.ч. придбані у провідних ВНЗ України – у загальній кількості понад 400 найменувань); 4 спеціалізовані лабораторії (комп’ютерних мереж, комп’ютерної схемотехніки, систем штучного інтелекту, нейромережевих систем), обладнаних сучасними апаратними засобами (СISCO, D-Link, Schneider Electric, Atmel, NeuroMatrix тощо) та програмним забезпеченням. Викладачі та студенти мають доступ до Інтернету як джерела інформації.

Викладачі кафедри та студенти, що навчаються за напрямом 7.091501 «Комп`ютерна інженерія» також беруть участь у НДР, мають практично необмежений доступ до сучасних ліцензійних програмних продуктів загального та спеціального призначення для розв’язання фахових завдань. Зокрема:

  • операційні системи – MS Windows XP/7/2008 Server, Unix FreeBSD та Linux;
  • інтегровані програмні середовища – Assembler, C/C#, VHDL, Visual Studio.NET, VBA, HTML, ADA;
  • програми для моделювання інформаційних процесів, комп’ютерних  систем та мереж – MathLAB, MathCAD, AutoCAD, Компас, P-CAD, Visio, MultiSim, ORCAD, Packet Tracer, Simulink, Cadifa UML, SCS Expert;
  • програми тестування та контролю знань – Магістр, Assist, Mudle;
  • пакети для роботи з комп’ютерною графікою – CorelDRAW, Adobe PhotoShop, 3D StudioMAX;
  • спеціалізовані програмі засоби промислових контролерів Schneider Electric – PL7, Monitor Pro, Visio Look, Scantic;
  • системи штучного інтелекту – Prolog, Neuro Solution, Neuro Wizard, Fuzzy Tech;
  • системи керування базами даних – Visual Foxpro, MS SQL Server, MS ACCESS, Firebird.

Науково-педагогічний персонал, що забезпечує підготовку фахівців за напрямом 6.050102 «Комп`ютерна інженерія», активно популяризує свої наукові досягнення і бере участь у конференціях, симпозіумах, форумах та семінарах. У 2007-2012 роках усі викладачі кафедри взяли участь у таких міжнародних науково-технічних конференціях, як:

•   Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційна техніка та електромеханіка (ІТЕМ)» (м. Луганськ –2007 рр.);

•   Міжнародна науково-технічна конференція «Інтегровані системи управління в гірничо-металургійному комплексі (ІСГМК)» (м. Кривий Ріг, 2007 – 2008 рр.);

•   Міжнародний симпозіум «Якість мінеральної сировини» (м. Ялта –2008, 2011 рр.);

•   Міжнародна конференція з проблем керування «Автоматика» (м. Севастополь – 2007 р., м. Одеса – 2008 р., м. Чернівці – 2009 р., м. Харків – 2010 р., м. Львів – 2011 р.);

•   Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості» (м. Кривий Ріг, 2007 – 2011 рр.),

•   International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» (Varna, Bulgaria, 2007 – 2011.);

•   Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційно-комп’ютерні технології» (м. Житомир – 2008 р.);

•   IEEE Fourth International Workshop on «Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications» IDAACS’2007 (Dortmund, Germany, 2007);

•   ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання» (м. Львів, 2007-2011 рр.),

•   Міжнародна науково-технічна конференція «Гірничо-металургійний комплекс: досягнення, проблеми та перспективи розвитку», науково-технічна конференція «Енергоефективні технології, обладнання та системи у гірничорудній промисловості» (м. Кривий Ріг, 2009 р.)

•   Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології» (м. Одеса, 2010-2011 рр.);

•   Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережеві технології» (м. Київ, 2010 р.).

•   Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії й машинобудуванні» (м. Дніпропетровськ, 2011 р.).

Спеціалісти кафедри комп’ютерних систем та мереж на щорічній міжнародній конференції «Гірничо-металургійний комплекс: досягнення, проблеми та перспективи розвитку» відповідають за секцію «Інформаційні технології в управлінні технологічними процесами видобутку, переробки та збагачення корисних копалин». Всеукраїнська щорічна конференція «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі (КІСМ)» організовується кафедрою сумісно з провідними вищими навчальними закладами (університетами) України. Так, на четвертій конференції «КІСМ-2011» були представлені понад 100 учасників з ВНЗ Києва, Одеси, Дніпропетровська, Харкова, Кіровограда, Луганська, Кривого Рогу та було зроблено 83 доповіді.

З 2007 року до теперішнього часу викладачами випускової кафедри було підготовлено близько 167 доповідей на конференціях, семінарах та симпозіумах (у т.ч. міжнародних), що проводились у таких містах Київ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів, Черкаси, Одеса, Севастополь, Луганськ, Чернівці, Житомир, Кривий Ріг, Ялта, Дортмунд (Німеччина), Варна (Болгарія), Крайова (Румунія), Санкт-Петербург (Росія) та інших містах України й за кордону, а також за результатами наукових досліджень за цей період опубліковано більше 176 статей.

Апробацію своїх наукових досліджень виконано такими викладачами:

1. Завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж, доктор технічних наук Купін А.І.

Основні результати роботи докладено та обговорено на більш ніж 20-ти наукових конференціях, форумах, нарадах, семінарах, секціях вченої та технічної ради, серед яких: Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційна техніка та електромеханіка (ІТЕМ)» (м. Луганськ –2007 рр.). Міжнародна науково-технічна конференція «Інтегровані системи управління в гірничо-металургійному комплексі (ІСГМК)» (м. Кривий Ріг, 2007 – 2008 рр.), Міжнародний симпозіум «Якість мінеральної сировини» (м. Ялта –2008, 2011 рр.), Міжнародна конференція з проблем керування «Автоматика» (м. Севастополь – 2007р., м. Одеса – 2008 р., м. Чернівці – 2009 р., м. Харків – 2010 р., м. Львів – 2011 р.). Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості» (м. Кривий Ріг, 2007 – 2011 рр.). International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» (Varna, Bulgaria, 2007 – 2011). Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційно-комп’ютерні технології» (м. Житомир – 2008 р.). IEEE Fourth International Workshop on «Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications» IDAACS’2007 (Dortmund, Germany, 2007). Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання» (м. Львів, 2007-2011 рр.),          Міжнародна науково-технічна конференція «Гірничо-металургійний комплекс: досягнення, проблеми та перспективи розвитку», науково-технічна конференція «Енергоефективні технології, обладнання та системи у гірничорудній промисловості» (м. Кривий Ріг, 2009 р.). Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології» (м. Одеса, 2010-2011 рр.). Ювілейна міжнародна науково-практична конференція, що присвячена 50-річчю створення 1-ї на Україні кафедри обчислювальної техніки «Розподілені комп’ютерні системи» (РКС – 2010, м. Київ, НТУУ «КПІ»). Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережеві технології» (м. Київ, 2010 р.). Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії й машинобудуванні» (м. Дніпропетровськ, 2011 р.). Міжнародна конференція з проблем використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості (м. Дніпропетровськ, 2009, 2011 р.). Всеукраїнська наукова конференція «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ, м. Кривий Ріг, 2008-2011 рр.).

Виконано більше 100 публікацій, з них 42 у фахових виданнях, зареєстровано 6 винаходів.

2. Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж Чубаров В.А.

Міжнародні та загальноукраїнські конференції:

Introduction ihe Cisco networking academy program into educational process of preparation computer network specialists at Kryvyi Rih Technical University//Proceedings of the 6-th International Conference Romanian EducationalNetwork (RoEduNet – 2007, Craiova,Romania). «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості» 2007-2011 роки. Секція: «Інформаційні технології в управлінні технологічними процесами видобутку, переробки та збагачення корисних копалин». «Інтегровані системи управління в гірничо-металургійному комплексі» (ІСУГМК-2007). Ювілейна міжнародна науково-практична конференція, що присвячена 50-річчю створення 1-ї в Україні кафедри обчислювальної техніки «Розподілені комп’ютерні  системи» (РКС – 2010, м. Київ, НТУУ «КПІ»). Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережеві технології» (м. Київ, 2010 р.). Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії й машинобудуванні» (м. Дніпропетровськ, 2011 р.). Міжнародна конференція з проблем використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості (м. Дніпропетровськ, 2009, 2011 рр.). Всеукраїнська науково-технічна конференція «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ, м. Кривий Ріг, 2008-2011 рр.).

Має понад 60 наукових праць, серед яких 32 навчально-методичні.

3. Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж Сьомочкина С.В.

Участь у міжнародних та загальноукраїнських конференціях:

Міжнародна науково-технічна конференція «Інтегровані системи управління в гірничо-металургійному комплексі (ІСУГМК-2007)». Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості» (м. Кривий Ріг, 2007-2011 роки). Секція: «Інформаційні технології в управлінні технологічними процесами видобутку, переробки та збагачення корисних копалин». Всеукраїнська науково-технічна конференція «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ, м. Кривий Ріг, 2008-2011 рр.).

Має понад 30 наукових праць, серед яких 5 публікацій у фахових виданнях та 10 навчально-методичних.

4. Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж Іщенко М.О.

Участь у міжнародних та загальноукраїнських конференціях:

ІІ Міжнародна конференція «Теорія та методи обробки сигналів», (Київ, НАУ — 2008 р.). Всеукраїнська науково-технічна конференція «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ, м. Кривий Ріг, 2011 рр.).

Має понад 22 наукові праці, серед яких 2 навчально-методичних.

5. Старший викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж Марусич Ю.Ю.

Участь у міжнародних та загальноукраїнських конференціях:

Міжнародна науково-технічна конференція «Інтегровані системи управління в гірничо-металургійному комплексі (ІСУГМК-2007‑2008, м. Кривий Ріг)». Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості – 2005». Міжнародна науково-технічна конференція «Інформатика й комп’ютерні технології – 2007» (м. Донецк, 2007 рік). Всеукраїнська науково-технічна конференція «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ, м. Кривий Ріг, 2008-2011 рр.).

Має понад 50 наукових праць, серед яких 35 навчально-методичних та 2 патенти на винахід, 1 у фаховому виданні.

6. Старший викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж Туравініна О.М.

Участь у міжнародних та загальноукраїнських конференціях:

Міжнародна науково-технічна конференція «Інтегровані системи управління в гірничо-металургійному комплексі (ІСУГМК-2007‑2008, м. Кривий Ріг)». Міжнародна науково-практична конференція «Теорія й методика навчання фундаментальним дисциплінам у вищій школі» (Кривий Ріг, НМетАУ, 2008-2011 рр.). VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і освіті» (м.Одеса-2011 р.). Всеукраїнська науково-технічна конференція «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ, м. Кривий Ріг, 2009-2011 рр.).

Має понад 15 наукових публікацій, серед яких 7 навчально-методичних.

7. Асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж Щукін В.Б.

Участь у міжнародних та загальноукраїнських конференціях:

Міжнародна науково-технічна конференція «Інтегровані системи управління в гірничо-металургійному комплексі (ІСУГМК-2007‑2008, м. Кривий Ріг)». Міжнародний симпозіум «Якість мінеральної сировини» (м. Партеніт, 2011 рр.). Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості» (м. Кривий Ріг, 2009 – 2011 рр.), Міжнародної науково-технічна конференції «Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання» (м. Львів, 2007-2011 рр.), Ювілейна міжнародна науково-практична конференція, що присвячена 50-річчю створення 1-ї в Україні кафедри обчислювальної техніки «Розподілені комп’ютерні  системи» (РКС – 2010, м. Київ, НТУУ «КПІ»). Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережеві технології» (м. Київ, 2010 р.). Всеукраїнська наукова конференція «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ, м. Кривий Ріг, 2009-2011 рр.).

Має 4 наукових публікації, серед яких 1 навчально-методична.

8. Кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки  Київського національного технічного університету України (Київський політехнічний інститут) НТУУ «КПІ» Корочкін О.В. (працював доцентом на кафедрі КСМ з 2007 до 2011 рр.)

Міжнародні конференції:

International Conference (ACSN-2008). In Proceeding of the International Conference of Science and Technology (SCALNET’09), Kremenchuk State University,  2009. ACM Annual Conference (SIGADA’10) (Atalanta, Georgia, USA, 2010), ACM Press, New York, NY, 2010. «Розподілені комп’ютерні системи» (РКС – 2010, м. Київ, НТУУ «КПІ»)

Виконано 9 публікацій у фахових виданнях.

10. Доктор технічних наук, професор кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки Руденко О. Г.

Міжнародні конференції:

Міжнародна конференція з індуктивного моделювання (МКІН-2007 м. Львів).  «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Харьков-Туапсе, 2008. Proceedings of the 3th Conference on the European Society for Fuzzy Logic and Technology, «EUSFLAT-2008», Zittau, 2008. Proceedings of the 1st International Conference «Advanced Computer Systems and Network: Design and Application» (ASCN-2008), Lviv, 2008. Міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика-2007-2011» (м. Севастополь – 2007 р., м. Одеса – 2008 р., м. Чернівці – 2009 р., м. Харків – 2010 р., м. Львів – 2011 р.). 1-st Int. Conf. on Telecomputing and Information Technology (ICTIT ‑ 2009), Amman – Jordan, 2009. П’ята міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні й електронні технології», (м. Одесса, 2009 рік). Міжнародна конференція «Теорія й техніка передачі, прийому й обробки інформації» (м. Харків-Ялта, 2009). Міжнародна науково-технічна конференція «Автоматизація: проблеми, ідеї, рішення — 2010» (м.Севастополь, 2010). Шоста міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні й електронні технологи» (м. Одесса, 2010 рік). Міжнародна науково-технічна конференція «Складні системи керування й менеджмент якості» (CCSQM’2011, Старий Оскол, Росія, 2011). Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційні системи. Проблеми й тенденції розвитку» (Харків-Туапсе, 2011 р.). I Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект» (м.Черкаси- 2011).

Виконано більше 49 публікацій (33 у фахових виданнях).

11. Доктор технічних наук, професор Моркун В.С., лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки, академік Академії гірничих наук України, член-кореспондент Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем

Міжнародні форуми:

Міжнародний симпозіум «Тиждень гірника» (м. Москва, 2007-2009 рр.). Міжнародний симпозіум «Якість мінеральної сировини» (м. Ялта –2008, 2011 рр.). International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» (Varna, Bulgaria, 2007 – 2011). Міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика-2007-2011» (м. Севастополь – 2007 р., м. Одеса – 2008 р., м. Чернівці – 2009 р., м. Харків – 2010 р., м. Львів – 2011 р.). Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості» (м. Кривий Ріг, 2007 – 2011 рр.). Міжнародна конференція з проблем використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості (м. Дніпропетровськ, 2009, 2011 р.). Науково-практична конференція «Технологія» (м. Сєвєродонецьк, 2007-2011 рр.).

Виконано більше 40 публікацій у фахових виданнях.

12. Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж Юрко Ю.В.

Міжнародні конференції та загальноукраїнські:

Міжнародний симпозіум питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV, Ялта-2009).  ІІ Міжнародна конференція «Теорія та методи обробки сигналів», (Київ, НАУ — 2008 р.). ІІ міжнародна науково-практична конференція «Обробка сигналів і негауссівських процесів» (Черкаси, ЧДТУ – 2009 р.). Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні й електронні технологи» (м. Одесса, 2010 рік). Всеукраїнська наукова конференція «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ, м. Кривий Ріг, 2009-2011 рр.).

Виконано більше 6 публікацій (3 у фахових виданнях).

13. Кандидат технічних наук, доцент Криворізької філії Кременчуцького інституту економіки та інформаційних технологій Вдовиченко І.Н.

Міжнародні та загальноукраїнські конференції:

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика СППР 2007-2008» (м.Київ). Третя науково-практична конференція з міжнародною участю «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС – 2008 (м.Київ). 6-та Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні технології в будівництві» (м.Севастополь –2008). IV міжнародна науково-практична конференція з культури безпеки на АЕС. «Енергоатом-2008» (м. Киев – 2008). International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» (Varna, Bulgaria, 2009 – 2011). 13-й Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка й молодь ХХІ століття» (м. Харьков, ХНУРЕ – 2009). Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців «Інформаційні технології в науковій діяльності» (Рівне –2008). Всеукраїнська наукова конференція «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ, м. Кривий Ріг, 2009-2011 рр.).

Виконано більше 35 публікацій (8 у фахових виданнях).

14. Кандидат технічних наук, доцент Інституту повітряного транспорту Національного авіаційного університету (м. Київ) Даниліна Г.В. (працює доцентом на кафедрі з 2011 р.)

Міжнародні та загальноукраїнські конференції:

VIII Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2007» (м.Київ, НАУ, 2007 р.). VII міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених (ПОЛІТ-2007, м.Київ, НАУ, 2007 р.). LXIV науово-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів НАУ (м.Київ, НАУ, 2008 р.). ІІ міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» (м.Київ, НАУ, 2009 р.). Міжнародна науково-практична конференція SAIT-2010 (м.Київ). Всеукраїнська наукова конференція «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ, м. Кривий Ріг, 2009-2011 рр.).

Виконано 28 публікацій (5 у фахових виданнях).

На кафедрі постійно діє науково-методичний семінар, який очолює завідувач кафедри. На засіданнях семінару систематично розглядаються питання щодо структури випускних робіт та дипломних проектів, розробки та впровадження в навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій, обговорюються робочі програми, відкриті заняття, наукові статті та інформація про нове методичне забезпечення, яке видається до друку.

Міністерством освіти і науки України у 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри інформатики, автоматики і систем управління завідувачу кафедри Купіну А.І., який протягом звітного терміну захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та зараз успішно займається науковою та педагогічною діяльністю на кафедрі комп’ютерних систем та мереж. До атестаційної комісії подано документи кандидата технічних наук, доцента кафедри Іщенка М.О. на отримання вченого звання доцента кафедри комп’ютерних систем та мереж.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує наукову і педагогічну кваліфікацію. Так, у 2010 році у Національному авіаційному університеті пройшли планове підвищення кваліфікації канд. техн. наук, доц. Сьомочкина С.В. та канд. техн. наук, доц. Чубаров В.А. У процесі роботи здійснився обмін досвідом, у результаті якого були отримані знання з викладання таких дисциплін як «Комп’ютерні мережі», «Глобальні комп’ютерні мережі», «Бази даних» та «Надійність, контроль, діагностика та експлуатація ЕОМ». Перейнятий досвід у формуванні матеріально-технічної бази щодо забезпечення лабораторій та методичного забезпечення до виконання лабораторних робіт.

На рік раніше стажування пройшла ст. викладач кафедри Туравініна О.М. у Інституті повітряного транспорту Національного авіаційного університету.

Підвищення кваліфікації здійснив доцент кафедри Іщенко М.О., який у 2009 році в Національній академії зв’язку ім. О.Попова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02 — Телекомунікаційні системи та мережі.

Асистент Щукін В.Б. здійснив підвищення кваліфікації, закінчивши у 2009 р. магістратуру при Харківському національному університеті радіоелектроніки за спеціальністю «Спеціалізовані комп’ютерні системи». Крім того Щукін В.Б. зараз паралельно навчається у заочній аспірантурі при Національному технічному університеті «КПІ» (м.Київ).

У поточному навчальному році проходять підвищення кваліфікації канд. техн. наук Юрко Ю.В. та ст.викладач Марусич Ю.Ю.

При Криворізькому технічному університеті працює аспірантура, докторантура та спеціалізована вчена рада (Д 09.052.03), де зараз є постійним членом зав.кафедри комп’ютерних систем та мереж, д-р техн. наук Купін А.І. з фаховим технічним спрямуванням спеціальності 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування». Професор кафедри Моркун В.С. є головою зазначеної вченої ради.

Найближчим часом готуються до захисту кандидатські дисертації ст.викладача Марусича Ю.Ю. (науковий керівник д-р техн. наук, проф. Назаренко В.М.) та аспіранта кафедри Музики І.О. (науковий керівник д-р техн. наук, доц. Купін А.І.).

За звітний період викладачами кафедри, як офіційними опонентами, прорецензовано 12 дисертацій. З них на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук — 4, кандидата технічних наук — 8.

Однією із форм реалізації наукового потенціалу творчо обдарованої студентської молоді, засобом залучення до сфери наукових досліджень більш широкого контингенту студентів у Криворізькому технічному університеті діє студентське наукове товариство (СНТ) та рада молодих вчених (РМВ). СНТ є студентською спілкою, яка об’єднує членів наукових спеціалізованих гуртків, що утворені при кафедрах університету, а також студентів, що працюють за індивідуальними науковими темами. РМВ поєднує аспірантів університету та молодих викладачів віком до 35 років, мотивує та заохочує до наукової роботи, координує дослідження, проводить наукові конференції тощо.

З метою всебічного сприяння науковій, винахідницькій та творчій діяльності студентів, залучення їх до науково-дослідницької роботи на кафедрі створені студентські наукові гуртки: «Системи розпізнавання зображень» під керівництвом старшого викладача кафедри Марусича Ю.Ю., «Методи сплайн-апроксимації та обробки даних» під керівництвом доцента кафедри Юрка Ю.В., «Принципи оптимальної комутації та маршрутизації у комп’ютерних мережах» під керівництвом доцента кафедри Чубарова В.А. (в межах Академії Cisco) та «Інтелектуальні технології та системи керування» під керівництвом завідувача кафедри Купіна А.І, основними завданнями яких є:

— сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

— пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм всебічної допомоги;

— сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;

— організація спільних наукових проектів з молодими вченими й аспірантами університету.

Студенти, що навчаються за напрямом 6.050102 «Комп`ютерна інженерія», показали не тільки високий рівень професійної підготовки, а й проявили себе у науковій та  науково-дослідницькій роботах. Так, розроблене програмне забезпечення випускником 2008 р. Щукіним В.Б. (який вже працює асистентом кафедри) з контролю й управління міським транспортом з використанням супутникового зв’язку, використовують КБ «Оризон-Навигация» м. Сміла та науково-виробниче підприємство  «Кривбасакадемінвест» з метою створення нових розробок систем автоматичного керування промисловим транспортом.

Студенти спеціальності 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» Криворізького технічного університету є постійними учасниками міжнародних та загальноукраїнських олімпіад з технічної діагностики (Харківський національним університетом радіоелектроніки), комп’ютерної інженерії (Запорізький національний університет), комп’ютерних мереж (Хмельницький національний університет). У 2010 р. за результатами проведення фінального туру всеукраїнської олімпіади з напряму «Комп’ютерна інженерія» у м. Запоріжжя команда студентів Криворізького технічного університету у складі Онькова С., Сапотницького Д. та Савченка Ю. виборола ІІІ призове місце.

У 2009 р. студент Левенюк В. отримав заохочувальну грамоту за кращу наукову роботу за темою «Інформаційна система для таксі «Любимое» на конкурсі наукових студентських робіт, який відбувався у Вінницькому національному технічному університеті. Аналогічного результату у 2010 р. досягла робота студента Довгого А. на тему «Апаратно-програмне забезпечення лабораторного стенду на основі мікроконтролера серії ATMEL».

Аспірант кафедри комп’ютерних систем та мереж Музика І.О. на підставі наявності достатньо вагомих наукових результатів діяльності у 2011 р. представлений Криворізьким технічним університетом та Дніпропетровським обласним управлінням освіти на здобуття іменної стипендії Кабінету Міністрів України.

Усі результати науково-дослідницької діяльності студентів та співробітників кафедри значною мірою підвищують якість підготовки фахівців усіх рівнів освіти.

Видані навчальні посібники та методичні вказівки

Back to Top