Кафедра.

Кафедра комп’ютерних систем та мереж (КСМ) була створена відповідно до наказу ректора Криворізького технічного університету № 301 від 17 жовтня 2007 р. Зараз до складу кафедри входять 10 штатних викладачів: доктори технічних наук, професори Купін А.І., Моркун В.С.; кандидати технічних наук, доценти Чубаров В.А., Сьомочкина С.В., Іщенко М.О., Вдовіченко І.Н.; кандидати технічних наук Музика І.О., Кузнєцов Д.І., Кумченко Ю.О.; старший викладач Маркова О.М.; асистент Сенько А.О. Крім того, до навчального процесу залучено (за сумісництвом) визнаних фахівців з напряму комп’ютерної інженерії з провідних вищих навчальних закладів України – докторів технічних наук, професорів Кривулю Г.Ф. та Руденка О.Г. з Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) та Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця (ХНЕУ), кандидата технічних наук, докторанта НАУ Юрка Ю.В. Аспіранти кафедри Сенько А.О., Піддубний Б.А. та Мисько Б.С. Допоміжний персонал кафедри – старший лаборант Басюк Л.Б. Завідувачем кафедри з 2007 р. є проф. Купін А.І.

Кафедра КСМ є випусковою за напрямом «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія». Кафедра забезпечує навчальну підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр». Навчальна діяльність регламентується ліцензіями та сертифікатами про акредитацію Міністерства освіти і науки України (НД-ІІ № 0456170 від 30.11.2012 р., НД-ІІІ № 0456825 від 05.06.2013 р., НД-ІV № 0459142 від 08.11.2013 р.). Підготовка бакалаврів здійснюється за денною та заочною формою навчання з ліцензованим обсягом 50/50 осіб. Ліцензійний обсяг магістратури складає 20 осіб для очної та заочної форм навчання. З 1 вересня 2016 року здійснюється набір абітурієнтів на навчання за всіма ОКР (бакалавр та магістр) на спеціальність 123 – «Комп’ютерна інженерія» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №266 від 29.04.2015 р.
Для забезпечення навчального процесу активно застосовується сучасне лабораторне обладнання та ліцензійне програмне забезпечення провідних світових компаній і брендів, зокрема: Cisco, D-Link, Vinet, Panduit, ATMEL, ScheiderElectric, PhoenixContact, IBM, Microsoft, Neuromatrix тощо.

На кафедрі відкрито аспірантуру за означеним напрямом під керівництвом професора Купіна А.І. та доцента Чубарова В.А. за спеціальностями 05.13.06 – інформаційні технології та 05.13.07 – автоматизація процесів керування.
Кафедра КСМ є структурним підрозділом факультету інформаційних технологій (ФІТ), який є факультетом загальноуніверситетського підпорядкування ДВНЗ «Криворізький національний університет».
 
Кафедрою викладається 29 дисциплін для студентів чотирьох спеціальностей:
      Комп’ютерна інженерія;
      Професійне навчання;
      Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності;
      Менеджмент організацій.
Для спеціальності «Комп’ютерна інженерія»:
·         Вступ до спеціальності;
·         Виробниче навчання та практикум на ЕОМ;
·         Програмування;
·         Архітектура комп`ютерів;
·         Прикладна теорія цифрових автоматів;
·         Комп`ютерна схемотехніка;
·         Периферійні пристрої;
·         Системне програмування;
·         Системне програмне забезпе­чен­ня;
·         Автоматизація проектування ком­п’ютерних систем;
·         Комп`ютерні системи;
·         Основи комп’ютерних мереж;
·         Надійність, контроль, експлуатація та діагностика ЕОМ;
·         Паралельні та розподілені обчис­лення;
·         Органiзацiя баз даних;
·         Захист інформації у комп`ю­тер­них системах;
·         Основи WEB-технологій;
·         Мережеві операційні системи;
·         Проектування комп’ютерних систем та мереж;
·         Глобальні комп’ютерні мережі;
·         Комп’ютерні системи штучного інтелекту;
·         Мережеві інформаційні технології;
·         Науково-дослідницька робота студентів.
 
Для спеціальності «Професійне навчання»:
·         Проектування та експлуатація інформаційних систем;
·         Комп’ютерні мережі;
·         Інтернет-технології;
·         Елементи та пристрої обчислювальної техніки;
·         Комп’ютерний дизайн та мультимедіа.
 
Для спеціальностей «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності», «Менеджмент організацій»:
·         Комп’ютерні мережі та телекомунікації.
 
Викладачі кафедри мають значний досвід викладання, застосування та роботи з сучасними операційними системами (Windows Server, UNIX, FreeBSD, Linux), телекомунікаційними мережа­ми (Internet, Intranet), конфігуруванням комутаторів та маршрутизаторів Cisco, програмними середовищами для розробки додатків клієнт/сервер (Delphi, C++ builder, Visual C++, VBA, Ada95, Java), мовами програмування (Pascal, C++, Assembler, Prolog), системами управління базами даних (Visual FoxPro, Oracle, MS SQL Server, InterBase), системами автомати­зова­ного проектування (P-CAD, AutoCAD, OrCAD) та ін.
За своїм кадровим, науково-методичним, інформаційним та матеріально-технічним забезпеченням кафедра має можливість готувати фахівців з напряму комп’ютерної інженерії на належному рівні. Для цього кафедрою комп’ютерних систем та ме­реж використовується 4 комп’ютерних класи, лабо­раторія комп’ютерних мереж із сучасним мережевим обладнанням корпорації Cisco Systems, а також лабораторія промис­лової автоматики, побудована на базі промислових контролерів корпорації Shneider Electrik. Найближчим часом планується створення нових лабораторій: комп’ютерної схемотехніки, обладнаної сучасними стендами на основі устаткування мікрочипів з логікою, що програмується (PLIS); штучного інтелекту на основі нейрочипів типу NeuroMatrix; захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах на основі сучасних криптопроцесорів.
Кафедра має творчі зв’язки з Дніпропетровським національним гірничим університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Національним технічним університетом України «КПІ», Київським національним авіаційним університетом, Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля (м.Луганськ). Кафедра уклала договір про творчу та наукову співпрацю з університетом м. Крайова (Румунія), з центром інформаційних технологій Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя.
Також кафедра співпрацює з провідними підприємствами, виробниками та інтеграторами телекомунікаційного устаткування та технологій серед яких:

·         «DATAGRUP» (м. Київ);
·         «Інком» (м. Київ);
·         «Альянс Текноложиз» (м. Київ);
·         «Модуль» (м. Москва, Росія).
Кафедра співпрацює зі світовими лідерами у галузі інформаційних технологій: CISCO, Microsoft, IBM, ORACLE, Panduit.
З 2006 року в КТУ працює локальна мережева академія Cisco, керівником якої є доцент кафедри ком­п’ю­терних систем та мереж Чубаров В.А. В цій Академії навчаються за програмою Cisco Certified Network Associate (CCNA). З березня 2006 року програма локальної мережевої академії Cisco впроваджена у навчальний процес для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Курс програми мережевої академії Cisco складається з чотирьох розділів: CCNA 1 – Основи комп’ютерних мереж, CCNA 2 – Основи маршрутизації, CCNA 3 – Основи комутації, CCNA 4 – Глобальні комп’ютерні мережі. Ці розділи інтегровані у дисципліни «Основи комп’ютерних мереж», «Комп’ютерні мережі» та «Глобальні комп’ютерні мережі». Тестування та самопідготовка (на яку відводиться 60-70% навчального матеріалу) проводиться англійською мовою (також є німецька, польська, іспанська та багато інших). Закінчивши семестр, студенти мають можливість отримати навчальні сертифікати. Закінчивши повний курс за програмою мережевої академії Cisco, кожен студент має право скласти екзамен на отримання промислового сертифіката міжнародного зразка CCNA, який дає впевненість майбутньому керівнику в тому, що молодий сертифікований спеціаліст володіє фундаментальними теоретичними знаннями та практичним досвідом розробки мережевого дизайну, підтримки безперебійної роботи мережі і навичками усунення мережевих неполадок.
Усе це створює необхідні умови для курсового та дипломного проектування, самостійної та наукової роботи, дає можливість реалізувати концепцію безперервної комп’ютерної підготовки фахівців та дозволяє їм стати висококваліфікованими спеціалістами в галузях:

·      створення та експлуатації ком­п’ю­терних систем керування;
·      програмного забезпечення та баз даних;
·      математичного та програмного мо­делювання;
·      розподілених корпоратив­ного інформаційних систем;
·      проектування, експлуатації та за­хисту комп’ютерних інформа­ційних систем та мереж;
·      сучасних мережевих операційних систем;
·      побудови та експлуатації мереж на базі промислових контролерів.
Back to Top